Informacje o kierunku 

Zawód: Technik informatyk

Kwalifikacje:

K1 – Montaż  i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)

 K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)

 K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

 

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS. 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika informatyki.

Rekrutacja

Na kierunek technik informatyk, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 1 zdjęcie,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik informatyk,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

 

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy: zajmowanie się administrowaniem sieci, programowanie oraz testowanie oprogramowania, projektowanie stron www, ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji, wdrażanie nowoczesnych programów, składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak również projektowanie wyposażenia komputerowego. Technik informatyk zajmuję się także prowadzeniem szkoleń, architekturą komputerową oraz pisaniem i testowaniem innowacyjnych programów komputerowych.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik informatyk, mogą być zatrudnieni w każdym przedsiębiorstwie posiadającym własną siec komputerową, w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego, sklepach komputerowych, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi marketingowej lub graficznej firm, bądź mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

 

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu przygotowanie do:

 • sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi;
 • umiejętnej pracy w sieciach komputerowych;
 • znajomości podstaw programowania;
 • umiejętnego doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • obsługi urządzeń peryferyjnych, np. drukarki, skanery;
 • umiejętnej obsługi oprogramowania użytkowego;
 • projektowania baz danych.

 

Lp.

Przedmioty nauczania

1

Systemy operacyjne

2

Urządzenie techniki komputerowej

3

Sieci komputerowe

4

Witryny i aplikacje internetowe

5

Systemy baz danych

6

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

7

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

8

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

9

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

10

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

11

Administracja bazami danych

12

Projektowanie aplikacji internetowych

13

Podstawy przedsiębiorczości*

 *Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

          

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

III semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.


© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design